מפעילי האתר רשאים לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. המפעילים שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שיחפצו.

כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

בין היתר, השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ובכלל זה ספקים ומפרסמים.

באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי מפעילי האתר לרבות שוברי תשלום או שירותי חיוב דוגמת PayPal.

אספקת/הובלת המוצרים

משלוח המוצרים מבוצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לנקודת איסוף הסמוכה לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה (לא ניתן לבצע איסוף עצמי אלא אם כן בדף המוצר מצוין אחרת). אספקת המוצרים לנקודת האיסוף באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהיה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים מכס או מע”מ עבור יבוא המוצר.

בעת הרכישה באתר הנך מודע לכך שהמוצרים אותם תבחר להזמין אינם מאוחסנים אצל האתר אלא אצל ספקים צד ג’ אשר משלחים את המוצרים ממדינות שונות וזמני המשלוח הממוצעים הינם 7-35 ימי עסקים. אין בסעיף זה או בכלל התחייבות של האתר לגבי זמני המשלוח הצפויים בפועל.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, וחול המועד).

מפעילי האתר  ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

עיכוב ואיחור באספקה:

מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור או עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילי האתר על ידי הלקוח, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-90 ימים מחלוף מועד הזמנת  המוצרים מהאתר. במידה שלקוח לא יידע את מפעילי האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך הזמן המצויין לעיל, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילי האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

למיטב ידיעת מפעילי האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילי האתר אינם יכולים להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

הפרות וסעדים

מפעילי האתר יהיו רשאים, אך לא מחויבים, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג’ כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת.

אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילי האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילי האתר לא ישאו באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, יהיו רשאים מפעילי האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: “הצד האחראי”), על פי שיקול דעתם הבלעדית, ולא תועלה כנגדם כל טענה מצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילי האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:

המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר רשאים, אך לא חייבים, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילי האתר רשאים להסיר לאלתר תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעת של מפעילי האתר.

מובהר בזאת, כי מפעילי האתר רשאים לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

ככלל, מפעילי האתר רשאים להציג את התכנים או חלקם באופן ידני ו/או אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. מפעילי האתר לא ישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.

מפעילי האתר, רשאים לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

  מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

  מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

  מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;

  מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילי האתר ו/או במי מטעמם ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

  בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

  במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

ביטול עסקה/מכירה

החזרים כספיים וביטולי עסקאות מתבצעים בהתאם לחוק להגנת הצרכן בעבור עסקאות מסוימות כפי שמצוין בחוק המלא בקישור המצורף: “צרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק, לפני קבלת המוצר או לאחריה, בשל חרטה על עצם ביצוע העסקה. כאשר סיבת הביטול היא חרטה בלבד, יהיה עליך לשלם לעוסק דמי ביטול בשיעור 5% משווי העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך מביניהם.” ניתן לקרוא עוד בקישור המצורף. ביטול עסקה לפני קבלת המוצר אפשרי אך ורק בתנאי שהמוצר עדיין לא נשלח ע”י הספק. במידה והמוצר כבר נמצא בתהליך שליחתו ללקוח, אין אפשרות לבטל את העסקה וזאת משום שאין אפשרות לעצור את המשלוח. במקרה זה יהיה על הלקוח להמתין עד לקבלת המוצר ולהחזיר אותו באמצעות הדואר לכתובת שתימסר ע”י מפעילי האתר, ואז יהיה ניתן לקבל החזר כספי. עלות החזרת המוצר תהיה על חשבון הלקוח.

אחריות האתר:

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר המוצר או השירות הרלוונטיים.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות או חבות.

העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים: מפעילי האתר עושים כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילי האתר אינה מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילי האתר לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר.

מפעילי האתר אינם אחראים על טיב המוצר.

מדיניות פרטיות (חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון)

מפעילי האתר מתחייבים שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיהם. מפעילי האתר יאפשרו גישה למידע רק לאלה מעובדי החברה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילי האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילי האתר.

במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילי האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעת הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים, לרבות הצעות לרכישות או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות.

הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילי האתר. לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילי האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.

*מוצרים רפואיים או מוצרים עם השלכות רפואיות המוצגים באתר, התוכן באתר שלנו אינו משמש לאבחנה, טיפול, ריפוי או מניעה של שום בעיה רפואית או אחרת. המידע אינו מחליף ייעוץ רפואי ואנו ממליצים להתייעץ עם רופא או איש מקצוע מוסמך לפני שימוש בכל מוצר שבא במגע עם הגוף. עליכם תמיד לקרוא את המידע, אזהרות והנחיות שמצורפים למוצר לפני השימוש בו ולא להסתמך רק על המידע שנמצא באתר שלנו.

כתובתנו: חולון מגידו 11